tekstowa część logotypu CalanOil

Regulaminy

     REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CALANOIL.PL

   § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep www.calanoil.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.calanoil.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.calanoil.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 § 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
  2. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.calanoil.pl
  3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
  4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.calanoil.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
  5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.calanoil.pl umożliwiający utworzenie Konta.
  6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.
  8. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
  9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – ARCTIC MARINE HEALTH PRODUCTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864695, kapitał zakładowy: 5000 PLN, miejsce wykonywania działalności: ul. Pamiątkowa 2, 61-512 Poznań oraz adres do doręczeń: Completio Sp. z o.o. ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź, NIP: 7831825698, REGON: 387302764, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@calanoil.pl
  10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  11. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  12. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  13. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  14. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  15. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  17. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

 § 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

  1. Sklep www.calanoil.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).
  3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
  4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
  5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
  7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.calanoil.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
  8. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
  9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 § 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 9 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • formularz odstąpienia od umowy,
  • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 1. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 2. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 § 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl).
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od chwili jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 § 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • czas kompletowania Produktów wynosi od 1 do 2 dni roboczych od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,
  • dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opłaty celne, które mogą być nałożone przy wysyłce Produktu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 § 7

REKLAMACJA Z TYTUŁU BRAKU ZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 9 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
 4. Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@calanoil.pl
 5. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. Dla oceny niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 8. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 9. Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował już doprowadzić towar do zgodności z umową).
 10. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:
  • pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
  • obniża cenę Produktu (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10,
  • w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 – Sprzedawca zwraca mu Cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.

11. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

  § 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Completio Sp. z o.o., ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź.
 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,
  • dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
  • dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 § 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 § 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych,
  • odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową,
  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  • zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 § 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • prowadzenie Konta w Sklepie,
  • Newsletter,
  • System Opinii.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 § 12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 § 13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@calanoil.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób

§ 14

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@calanoil.pl
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 15

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.calanoil.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością ARCTIC MARINE HEALTH PRODUCTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pamiątkowa 2, 61-512 Poznań, NIP: 7831825698, REGON: 387302764. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.calanoil.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.calanoil.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.calanoil.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.calanoil.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO SKLEPU  INTERNETOWEGO 

WWW.CALANOIL.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program Partnerski prowadzony jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.calanoil.pl przez ARCTIC MARINE HEALTH PRODUCTS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864695, miejsce wykonywania działalności: ul. Pamiątkowa 2, 61-512 Poznań oraz adres do doręczeń: Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź, NIP: 7831825698, REGON: 387302764, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@calanoil.pl, numer telefonu: +47 45323117.
 2. Program Partnerski działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa:
 4. cel Programu Partnerskiego,
 5. zasady udziału w Programie,
 6. zasady uzyskania statusu Partnera,
 7. zasady polecania Sklepu przez Partnera
 8. oraz zasady otrzymywania Kredytu Sklepowego za polecenia.
 9. Każdy Partner z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Programu Partnerskiego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Warunkiem przystąpienia oraz uczestnictwa Partnera w Programie Partnerskim jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu internetowego calanoil.pl, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu
 2. PROGRAM PARTNERSKI – program promujący wśród użytkowników Internetu Sklep internetowy calanoil.pl
 3. SKLEP – sklep internetowy Operatora działający pod adresem calanoil.pl
 4. OPERATOR – ARCTIC MARINE HEALTH PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864695, miejsce wykonywania działalności: ul. Pamiątkowa 2, 61-512 Poznań oraz adres do doręczeń: Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź, NIP: 7831825698, REGON: 387302764, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@calanoil.pl, numer telefonu: +47 45323117.
 5. OSOBA FIZYCZNA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej oraz miejsce zamieszkania w Polsce; osoba prawna mająca siedzibę w Polsce albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca siedzibę w Polsce, która zawarła z Operatorem Umowę Partnerską.
 1. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. UŻYTKOWNIK – osoba lub podmiot zainteresowany zakupami w Sklepie.
 3. UMOWA – umowa partnerska zawierana pomiędzy Operatorem a Partnerem, o przystąpienie do Programu Partnerskiego na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. KOD – unikalny kod przypisywany indywidualnie każdemu Partnerowi, widoczny w zakładce „Program Partnerski” w Koncie.
 5. LINK – unikalny link przypisywany indywidualnie każdemu Partnerowi, widoczny w zakładce „Program Partnerski” w Koncie.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane usługobiorcy w tym informacje o Korzyściach z Programu Partnerskiego oraz złożonych w Sklepie zamówieniach.
 7. PRODUKT – towar znajdujący się w ofercie Sklepu.
 8. KORZYŚĆ – 5% wartości NETTO zamówienia Użytkownika, które trafia do Kredytu Sklepowego Partnera, jeżeli zamówienie zostało złożone przez Użytkownika z wykorzystaniem Kodu Partnera bądź po zarejestrowaniu się z jego Linku.
 9. KREDYT SKLEPOWY – suma Korzyści uzyskiwanych przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego.

 

§ 3 

CEL PROGRAMU

 1. Celem Programu Partnerskiego jest promocja Sklepu internetowego Operatora.
 2. Operator dąży do popularyzacji Sklepu w Internecie, co staje się możliwym dzięki Partnerom udostępniającym Kody oraz Linki np. w swoich mediach społecznościowych.

§ 4

ZASADY PROGRAMU

 1. Program Partnerski polega na rekomendowaniu oferty Sklepu innym Użytkownikom przez Partnerów, celem zwiększenia sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep.
 2. Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny i bezpłatny, a także nie ma wpływu na możliwość dokonywania zakupu w Sklepie www.calanoil.pl. Każdy Partner może zrezygnować z udziału w Programie w dowolnym momencie, składając oświadczenie Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy info@calanoil.pl
 3. Udział w Programie daje Partnerowi możliwość uzyskania Kredytu Sklepowego, który zmniejsza koszt składanego przez Partnera w Sklepie zamówienia przy następnych zakupach.
 4. Naliczanie Kredytu Sklepowego następuje zgodnie z § 7 Regulaminu.
 5. Wysokość Korzyści w Kredycie Sklepowym należnych Partnerowi zależna jest od ilości oraz wartości zamówień złożonych przez Użytkowników przy użyciu Kodu danego Partnera bądź z Kont zarejestrowanych z wykorzystaniem Linku danego Partnera.

 

§ 5 

STATUS PARTNERA

 1. Zamieszczone na stronie internetowej calanoil.pl informacje o możliwości i sposobie przystąpienia do Programu skierowane do potencjalnych Partnerów stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy.
 2. W celu zawarcia Umowy każdy Partner zainteresowany uczestnictwem w Programie Partnerskim powinien dokonać następujących czynności:
  • zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie dostępnymi na stronie internetowej calanoil.pl,
  • dokonać rejestracji Konta w Programie, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.calanoil.pl/program-partnerski/,
  • zapoznać się z niniejszym Regulaminem i dokonać jego akceptacji.
 3. Status Partnera jest uzyskiwany z momentem aktywowania Konta przez Operatora. Informacja o aktywowaniu Konta zostanie przesłana na adres e-mail podany przy rejestracji.
 4. Operator ma prawo anulowania statusu Partnera w przypadku naruszenia przez Partnera lub osoby działające w jego imieniu postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Sklepu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Każdy Partner, wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora wiadomości na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, o tematyce związanej z Programem.

 

§ 6 

POLECANIE SKLEPU

 1. Zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Operatora poprzez zapraszanie Użytkowników do zakupu Produktów dostępnych w Sklepie.
 2. Każdy Partner posiada unikalny , za pomocą których Operator jednoznacznie identyfikuje Partnera oraz transakcje realizowane dzięki poleceniom Partnera w systemie informatycznym.
 3. Przypisanie Użytkownika i jego transakcji do danego Partnera następuje w wyniku:
 • wejścia Użytkownika na stronę calanoil.pl i złożenia na niej zamówienia z użyciem unikalnego Kodu lub Linku danego Partnera lub
 1. wejścia Użytkownika na stronę www.calanoil.pl i złożenia zamówienia z Konta Użytkownika zarejestrowanego z wykorzystaniem Linku danego Partnera. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach: umieszczenia Kodu lub Linku obok treści naruszających prawo, a w szczególności, treści pornograficznych i erotycznych, treści obraźliwych, oszczerczych, naruszających dobra osobiste innych osób, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami lub religiami, treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Wykorzystywania Kodu lub Linku w celu niezgodnym z prawem, a w szczególności do: udostępniania treści o charakterze szkodliwym takich jak np. wirusy, “konie trojańskie”, dane zawierające “pluskwy” bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy tudzież hiperłącza do nich, zamieszczania treści lub podejmowania innych działań naruszających zasady uczciwej konkurencji, modyfikacji Kodu lub Linku wygenerowanego przez Operatora zmieniającej jego funkcjonalność, rozsyłania masowej informacji o Kodzie lub Linku do Użytkowników Internetu (tzw. spamming), przy wykorzystaniu dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.) bądź samodzielnego i nieuzgodnionego z Operatorem umieszczenia Kodu lub Linku na stronie o charakterze “łańcuszka szczęścia” lub innej stronie służącej do masowego przesyłania.

 

§ 7

KORZYŚCI PARTNERA Z PROGRAMU

 1. Partner otrzymuje 5% wartości NETTO złożonego zamówienia na swój Kredyt Sklepowy, gdy Użytkownik:
  • zarejestruje Konto w Sklepie z wykorzystaniem Linku Partnera i dokona zakupu dowolnego Produktu
  • lub z wykorzystaniem Kodu konkretnego Partnera złoży zamówienie w Sklepie,
 2. Kwota korzyści z danego zamówienia jest naliczana do Kredytu Sklepowego Partnera wyłącznie w przypadku skutecznego zarejestrowania Konta i/lub opłacenia zamówienia przez Użytkownika.
 3. Kredyt Sklepowy Partnera może zostać pomniejszony lub wyzerowany przez Operatora w przypadku identyfikacji naruszenia Regulaminu, regulaminu Sklepu internetowego www.calanoil.pl lub podejrzenia o stosowanie nieuczciwych praktyk w zdobywaniu Kredytu.
 4. Wysokość Kredytu Sklepowego zgromadzonego przez Partnera, jak również ilość transakcji dokonanych z wykorzystaniem jego Kodu lub Linku są widoczne w panelu Konta, dostępnym po zalogowaniu.
 5. Partner zostanie poinformowany o każdym zamówieniu zwiększającym sumę Kredytu Sklepowego na jego Koncie.
 6. Zgromadzony Kredyt Sklepowy jest aktywny przez 12 miesięcy od opłacenia zamówienia, za które został przyznany. Po upływie 12 miesięcy od opłacenia zamówienia, za które została przyznana Korzyść, suma Kredytu Sklepowego zostanie zmniejszona o wysokość Korzyści, chyba że wcześniej Partner wykorzysta Kredyt Sklepowy poprzez złożenie Zamówienia w sklepie www.calanoil.pl.
 7. Aktywny Kredyt Sklepowy jest wykorzystywany przy składaniu zamówień przez Partnera w Sklepie internetowym www.calanoil.pl i obniża koszt Zamówienia o zgromadzoną przez danego Partnera sumę Kredytu.

 

 § 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator ma prawo jednostronnie i natychmiastowo zablokować udział lub zakończyć współpracę z Partnerem w zakresie Programu Partnerskiego w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu lub regulaminu Sklepu.
 2. Zakończenie współpracy z Partnerem z jego winy, powoduje nieprzyznanie Korzyści do jego Kredytu Sklepowego.
 3. Jeśli naruszenie postanowień Regulaminu lub działanie niezgodne z prawem zostanie stwierdzone w okresie późniejszym niż naliczenie Korzyści w Kredycie Sklepowym, Operator uprawniony jest do wyzerowania Kredytu Sklepowego Partnera.
 4. Operator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany dla zmian regulaminu Sklepu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotyp Arctic Marine Health Products
element graficzny stanowiący połączenie identyfikacji wizualnej marki CalanOil i fotografii krajobrazowej
Logotyp Arctic Marine Health Products

CalanOil © 2023

element graficzny stanowiący połączenie identyfikacji wizualnej marki CalanOil i fotografii krajobrazowej
Logotyp Arctic Marine Health Products

CalanOil © 2023

Na tej stronie używamy Cookies. Stosujemy się także do zapisów RODO. Czytaj więcej